ISO 22000

Version: ISO 22000:2005, last reviewed 2009

Kiwa Sverige erbjuder ISO 22000, den globala standarden för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Systemet baseras på HACCP, och utnyttjar styrkorna i den väl etablerade ledningssystemsmodellen ISO 9001. Målet med standarden, som kan integreras med både ISO 9001 och ISO 14001, är att ert företag ska ha en väl etablerad styrning över faror kopplade till livsmedelssäkerheten. Ert företag ska leverera säkra livsmedel och revisionen enligt ISO 22000 förutsätter bland annat:

  • God tillverkningssed - GMP (Good Manufacturing Process)
  • Säkra grundförutsättningar (pre-requisite programmes)
  • Egenkontrollsystem enligt HACCP
  • Ett fungerande ledningssystem med specifika krav på beredskap för oförutsedda händelser

 
Standarden heter i sin helhet Ledningssystem för livsmedelssäkerhet – Krav för organisationer som verkar i livsmedelskedjan (Food safety management systems – Requirements for any organisation in the food chain).

Mer information om ISO 22000

För vem?

Standarden omfattar hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till förädlingsindustrin.  Den stora fördelen med standarden är att den är heltäckande och omfattar alla företag som på något vis är knutna till livsmedelsindustrin,  i produktions- eller distributionskedjan. Det innebär att den även omfattar foderproducenter och tillverkare av maskiner, förpackningar, distributörer, grossister och butiker.

När behövs denna certifiering?

ISO 22000 ger ett verktyg att införa HACCP genom hela leverantörskedjan av livsmedel, eftersom standarden är användbar för alla länkar i denna. Detta är också en möjlighet att åstadkomma en internationell harmonisering av standarder för livsmedelssäkerhet. ISO 22000 är enkelt att integrera i ett företags befintliga kvalitets- och miljöledningssystem, exempelvis ISO 9001 och ISO 14001.

En certifiering enligt ISO 22000 innebär också att ni som leverantör av livsmedel har säkra livsmedel för slutkonsumenten som den viktigaste frågan i er verksamhet.

Varför välja Kiwa?

Kiwa Sverige erbjuder revision och certifiering mot standarden ISO 22000, och vi kan även erbjuda ett brett utbud av andra certifieringar inom kvalitet och miljö, som kan genomföras vid samma tillfälle, exempelvis KRAV/EU-ekologisk certifiering och MSC spårbarhetscertifiering.