Injusterare av ventilationssystem

Kiwa Sverige erbjuder certifiering för Injusterare för ventilationssystem. Denna tjänst sker utanför ackreditering.

Allmän teknisk kunskap ska visas genom utförd utbildning samt genomfört skriftligt prov med godkänt resultat.

Erfarenhet av praktiskt arbete inom något av områdena ska visas.

Yrkesverksamheten ska ha en längd av minst:

Behörighet A
- ett år om det skett i ett företag under handledning av certifierad injusterare
- två år om inte ovanstående krav uppfyllts.

Behörighet U
- tre år om det skett i ett företag under handledning av certifierad injusterare
- fem år om inte ovanstående krav uppfyllts.

ALLMÄN LÄMPLIGHET
Den sökandes lämplighet för uppgiften ska styrkas med aktuella tjänstgöringsintyg, eller genom intyg av motsvarade slag.

GENOMFÖRDA INJUSTERINGAR
Till ansökan om certifiering ska bifogas redovisning av självständigt utförda injusteringar. Antalet av dessa är beroende på behörighetsnivå samt skall redovisas enligt § 9 Kravspecifikation.

SÄRSKILD KUNSKAPSPRÖVNING
Särskild kunskapsprövning av sökandens kompetens får utföras då så erfordras.

ANSÖKAN
Ansökan kan göras på särskild blankett som tillhandahålls av oss. Till ansökan bifogas meritförteckning med styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.

PRÖVNING AV ANSÖKAN
Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrkta meriterna mot kravspecifikation. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras samt för att undvika förseningar under granskningen. Efter överenskommelse om tidpunkt kallar vi till skriftligt prov.

CERTIFIERING
Efter godkänd prövning utfärdas certifikat, giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förlängas med fem år i taget. Listor över certifierade personer går att få rekvirerade från oss.

UPPFÖLJNING
Övervakning sker för att säkerställa att den certifierade injusteraren kontinuerligt uppfyller de krav som certifikatet ställer. Certifieringsorganet ansvarar för denna övervakning. Detta skall ske kalenderårsvis. Certifikatsinnehavare skall rapportera till certifieringsorgat alla genomförda uppdrag och genomförd fortbildning inom området

Denna dokumentation skickas in till certifieringsorganet för bedömning och godkännande av att kunskapsnivån upprätthålls.

I god tid innan giltighetstiden utgår sänds påminnelse om att ansöka förlängning. Vi sänder också ut brev med begäran om föreskriven årlig rapport.

För mer information kontakta Percy Stark - Handläggare personärenden.

Tel.0708 - 91 94 91
E-mail: percy.stark@kiwa.se