Kontrollansvariga

Kiwa Sverige är ett av Swedac ackrediterat organ för certifiering av kontrollansvariga.

När behövs denna certifiering?

En certifierad kontrollansvarig person behövs vid de flesta bygg-, rivnings- eller markåtgärder, och den kontrollansvariges uppgift är bland annat att bistå i upprättande av en kontrollplan och därefter löpande följa upp kontrollen av ett byggprojekt.

Kontrollansvariga certifieras efter prövning enligt kraven i Boverkets författningssamling (BFS 2011:14 KA4). Beroende på byggprojektens art och omfattning kan olika behörighetsnivåer på certifieringen väljas –
- Behörighet N som kontrollansvarig för projekt av normal art
- Behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art

Så här blir du certifierad som kontrollansvarig

För att få en certifiering som kontrollansvarig ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller de uppsatta kraven.

Kiwa Sverige erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka oss ett mail till bygg@kiwa.se där du anger vilken grundutbildning och praktisk erfarenhet du har.  Det går också bra att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Ansökan, kan du fylla i via knappen "Ansök online" här intill. Utöver ansökan så ska du skicka oss styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet från byggprojekt, samt visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. Dessa dokument kan mailas till bygg@kiwa.se eller skickas per post till: Kiwa Sverige, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I författningen ställs även krav på att den sökande skall styrka sina kunskaper om bygglagstiftningen m.m. genom ett skriftligt prov. Detta prov kan genomföras vid något av våra provtillfällen. Provet kan även genomföras i samband med utbildning hos någon av de utbildare som vi samarbetar med. Har du funderingar om just den utbildare du valt är godkänd av oss, så är det bara att höra av dig.

Det skriftliga provet  för nycertifiering  är på 4 timmar och 36 frågor.

Förnyelseprovet är på 2 timmar. Detta prov tar upp det viktigaste som ändrats sedan 2011. Antalet frågor är 16 st.
Kunder som inte uppfyller kravet i §12 har rätt att genomgå ett nytt grundprov på 4 timmar och 36 frågor.

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån regelverkets krav. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen så blir du godkänd och får ett certifikat från oss. Ditt Kiwa-certifikat gäller sedan i 5 år och därefter kan det förnyas med 5 år i taget, efter ansökan hos oss enligt processen beskriven ovan.

För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag som kontrollansvarig. Vi skickar dig en påminnelse inför den årliga rapporten.

Kiwa informerar också löpande alla kontrollansvariga som vi certifierat när det gäller ändringar i regelverk och annat som är av betydelse för behörigheten. Vi skickar också ut en påminnelse om att förlänga giltighetstiden för din certifiering (förnyelse av certifiering) i god tid innan den löper ut.

Om du som certifierad kontrollansvarig visat dig uppenbart olämplig för uppgiften så kan Kiwa Sverige återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Alla certifierade kontrollansvariga personer finns på Boverkets hemsida. Här finns Boverkets databas över Kontrollansvariga.

Varför välja Kiwa?

Kiwa Sverige har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda.

Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering av kontrollansvariga så är du välkommen att kontakta oss!